Info pro spotřebitele a oznamovací systém

Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu ustanovení § 14 zákona o ochraně spotřebitele společnost AUTO RACEK a.s. tímto informuje spotřebitele, že v případě spotřebitelského sporu se společností AUTO RACEK a.s. mají právo obrátit se na Českou obchodní inspekci jako na subjekt zajišťující mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Blíže viz stránky České obchodní inspekce: www.coi.cz/informace-o-adr/.

Zahájením mimosoudního řešení sporu není dotčeno právo stran sporu domáhat se ochrany práv a oprávněných zájmů soudní cestou.

 

Vnitřní oznamovací systém AUTO RACEK a.s.

 

AUTO RACEK a.s. zřídila na základě českého zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) vnitřní oznamovací systém. Pro podání oznámení o možném protiprávním jednání se můžete obrátit na níže uvedené příslušné osoby, které primárně přijímají a zkoumají důvodnost oznámení a následně navrhují opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.

AUTO RACEK a.s. přijímá a vyřizuje oznámení podaná osobami, které jsou u ní v základním pracovněprávním vztahu nebo osobami vykonávajícími pro ni dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, případně se u ní ucházeli o práci nebo jinou obdobnou činnost. AUTO RACEK a.s. v souladu s ustanoveními § 9 odst. 2 písm. a) a písm. b) bod 3 zákona vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro AUTO RACEK a.s. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení můžete podat libovolným způsobem

  • písemně prostřednictvím níže uvedeného e-mailu či poštou
  • telefonicky prostřednictvím níže uvedených telefonních kontaktů
  • osobně (pro sjednání osobního podání nás kontaktujte na níže uvedené e-mailové adrese)

oznameni%z%auto-racek.cz

Příslušná osoba AUTO RACEK a.s. podle zákona o ochraně oznamovatelů:

Andrea Štěpánková, DiS., +420 727 958 909

Poštovní adresa: AUTO RACEK a.s., Masarykova 757, 396 01 Humpolec, Česká republika (při využití tohoto způsobu podání uveďte na obálku i jméno výše uvedené příslušné osoby)

 

Externí oznamovací systém v České republice

 

Externí oznamovací kanál zřizuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Podání oznámení ministerstvu není podmíněno prvotním podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému. Je zcela na rozhodnutí oznamovatele, jaký postup zvolí.

Ministerstvu spravedlnosti lze podat oznámení zde https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Pověřené osoby ministerstva vyhodnocují oznámení z hlediska působnosti zákona o ochraně oznamovatelů a z hlediska příslušnosti orgánu veřejné moci, který by se oznamovaným protiprávním jednáním měl zabývat. Následně tedy oznámení předávají jako podněty k dalšímu šetření orgánům veřejné moci (např. orgánům činným v trestním řízení, inspekčním orgánům apod.). Na rozdíl od výše uvedených příslušných osob, které přijímají a vyřizují oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému, však pověření zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti neprovádí žádné prošetřování oznámeného protiprávního jednání u organizace, ve které k němu mělo dojít ani následně nenavrhují opatření k předejití nebo nápravě zjištěného protiprávního stavu.

Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti zde https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/

Kontaktujte nás

Najděte si ten nejrychlejší kontakt. Zavolejte, napište nebo nás navštivte na provozovně.

Humpolec

Pelhřimov

Havlíčkův Brod